Regulamin konkursu
„najszybszy-wygrywa”


Słownik użytych w Regulaminie pojęć:

Dane Konkursowe – dane podane przez Uczestnika w edytowalnych polach w formularzu rejestracyjnym na Stronie oraz czas podania tych danych.
Konkurs – zabawa zręcznościowa udostępniona na Stronie, polegająca na rywalizacji Uczestników o Nagrody, poprzez próbę osiągnięcia najkrótszego czasu wykonania zadania konkursowego, w celu uplasowania Uczestnika przez Organizatora w rankingu służącym wyłonieniu Zwycięzcy.
Nagroda – podana na Stronie rzecz lub wartość pieniężna, o którą ubiegają się Uczestnicy.
Organizator – ClickQuickNow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000375843; numer statystyczny REGON: 142761447; numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213591080; adres poczty elektronicznej: kontakt@cqn.pl.
Regulamin – niniejsza informacja określająca sposób przystąpienia do Konkursu oraz zasady jego przeprowadzenia, w tym prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
Strona – strony internetowe znajdujące się w domenie najszybszy-wygrywa.pl związane z Konkursem oraz ich oprogramowanie.
Uczestnik - każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przystąpi do Konkursu i spełni warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
Zwycięzca – Uczestnik, który osiągnie najkrótszy wynik wykonania zadania konkursowego oraz spełni pozostałe wymagania określone w Regulaminie, co uprawnia go do otrzymania Nagrody.
Kontrahent - podmiot, na rzecz którego Organizator odbiera zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników i któremu udostępnia dane osobowe Uczestników w celu przesyłania im informacji handlowych lub marketingowych przez Kontrahenta, jako odrębnego od Organizatora administratora danych Uczestnika.
Podmiot trzeci - podmiot, na zlecenie którego Organizator zamieszcza informacje marketingowe na Stronie lub przedstawia informacje marketingowe lub handlowe drogą telefoniczną (w tym SMS-ow?), pocztową lub elektroniczną.


§1
Postanowienia ogólne


1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od godziny {data_edycja_start_g} dnia {data_edycja_start_d} r. czasu GMT + 1:00 i nie później niż do godziny {data_edycja_koniec_g} dnia {data_edycja_koniec_d} r. czasu GMT + 1:00.
2. Konkurs polega na rywalizacji Uczestników o Nagrodę poprzez próbę osięgniącia najkrótszego czasu wykonania zadania konkursowego, o którym mowa w § 2 ust. 3, w celu uplasowania Uczestnika przez Organizatora w rankingu służącym wyłonieniu Zwycięzcy.
3. W celu przystąpienia do Konkursu należy wziąć udział w zabawie zręcznościowej udostępnionej na Stronie, w sposób opisany w w § 2 ust. 3, a także złożyć oświadczenia wymienione w § 2 ust. 3 pkt 3, znajdujące się pod formularzem rejestracyjnym na Stronie oraz nie odwołać tych oświadczeń do końca trwania Konkursu.
4. Uczestnik może wygrać Nagrodę, jeśli spełni wszystkie warunki przystąpienia do Konkursu i osiągnie najkrótszy czas wykonania zadania konkursowego, z zastrzeżeniem w § 3 ust. 1. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi w ciągu 24 godzin od upływu daty zakończenia Konkursu.
5. Zakazane jest wprowadzanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
6. Uczestnik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów teleinformatycznych Organizatora, w tym urządzeń informatycznych i sieci, oraz wykorzystywanego przez niego oprogramowania.
7. Wszelkie prawa do utworów stanowiących części Strony w całości lub fragmentach, w szczególności do oprogramowania, w tym tekstów, grafik oraz kodów i skryptów, należą do Organizatora i podlegają ochronie prawnej. Każda forma wykorzystania tych praw wymaga wyraźnego, pisemnego zezwolenia Organizatora.


§2
Warunki przystąpienia do Konkursu


1. Uczestnik może nieodpłatnie wziąć udział w Konkursie w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zastrzeżeniem §1 ust. 1 i 3, o ile posiada połączenie z siecią Internet oraz dysponuje urządzeniem z zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla Firefox 20.0.1 lub Internet Explorer 9.0 lub Opera 9.0 lub Google Chrome 20.0.1 lub wersjami nowszymi, których konfiguracja umożliwia instalowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz obsługę aplikacji JavaScript.
2. Wykonanie zadania konkursowego odbywa się na Stronie. Potencjalny Uczestnik może uzyskać dostęp do Strony alternatywnie poprzez dokonanie następujących czynności:
a) wpisanie w odpowiednie pole przeglądarki internetowej adresu najszybszy-wygrywa.pl,
b) naciśnięcie banera reklamowego Strony zamieszczonego na stronach internetowych odrębnych od Strony,
c) naciśnięcie odnośnika znajdującego się w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Organizatora,
d) naciśnięcie odnośnika znajdującego się w wiadomości elektronicznej przesłanej po rozmowie telefonicznej z konsultantem Organizatora, w ramach której potencjalny Uczestnik dokonuje wyboru preferowanej Nagrody oraz podaje swój adres poczty elektronicznej.
3. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego wymaga:
a) dokonania wyboru preferowanej Nagrody;
b) poprawnego wypełnienia wszystkich edytowalnych pól formularza rejestracyjnego zawartego na Stronie, poprzez podanie zgodnie z prawdą i w prawidłowym formacie własnego: imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (adres e-mail), numeru telefonu komórkowego albo stacjonarnego, adresu zamieszkania (ulicy z numerem domu i mieszkania, kodu pocztowego i miasta);
c) wyrażenia zgody na:
i) związanie treścią Regulaminu;
ii) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora;
iii) udostępnienie danych osobowych Kontrahentom Organizatora w ich celach marketingowych;
iv) otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych telefonicznie i drogą elektroniczną, wysyłanych przez Kontrahentów i Organizatora, w tym na zlecenie Podmiotów trzecich;
v) wykonanie usługi Organizatora w pełni przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez naciśnięcie przycisków "TAK" przy odpowiednich oświadczeniach znajdujących się na Stronie;
d) naciśnięcia przycisku "KLIKNIJ TUTAJ", znajdującego się pod formularzem rejestracyjnym.
4. Po wykonaniu zadania konkursowego Uczestnik otrzymuje na podany przez niego adres e-mail wiadomość elektroniczną od Organizatora, zawierającą potwierdzenie wzięcia udziału w Konkursie oraz odnośnik (link) do Strony, którego kliknięcie umożliwia dostęp do umieszczonej na Stronie informacji o uzyskanym przez Uczestnika wyniku oraz o rankingu wyników.
5. Do wykonania zadania konkursowego nie można używać jakichkolwiek urządzeń lub programów niebędących częścią oprogramowania Konkursu ani modyfikować oprogramowania Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów teleinformatycznych Organizatora, w tym urządzeń informatycznych i sieci, oraz wykorzystywanego przez niego oprogramowania.
6. O Nagrodę nie może ubiegać się Uczestnik, który uprzednio wygrać konkurs organizowany w domenie najszybszy-wygrywa.pl.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału aktualni oraz byli pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
8. Lista Kontrahentów, którzy na podstawie otrzymanej od Uczestnika zgody mogą, jako odrębni administratorzy, przetwarzać dane osobowe Uczestnika, jest udostępniana na Stronie Uczestnikowi przed ukończeniem wykonywania zadania konkursowego, a także na każde żądanie Uczestnika przesłane na adres kontrahenci@cqn.pl.


§3
Zasady przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzcy


1. Konkurs może wygrać tylko jeden Uczestnik, który wykona zadanie konkursowe w najkrótszym czasie oraz spełni pozostałe wymogi określone w Regulaminie (Zwycięzca). W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska identyczny czas rejestracji w Konkursie, Zwycięzcą zostanie ten spośród z nich, który:
a) wykonać zadanie konkursowe najmniejszą liczbą razy (najmniejsza liczba prób); jeśli sposób opisany w lit. a) nie wyłoni Zwycięzcy, Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który
b) uzyskać najkrótszy łączny czas wszystkich prób wykonania zadania konkursowego; jeśli sposób opisany w lit. a i b nie wyłoni Zwycięzcy, Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, którego
c) dane zostały zarejestrowane jako pierwsze w Konkursie.
2. Każdy z Uczestników może ponowić wykonanie zadania konkursowego dowolną liczbą razy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 i ust. 3. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z ubiegania się o Nagrodę poprzez zaniechanie podejmowania prób uzyskania najlepszego wyniku wykonania zadania konkursowego.
3. Czas wykonywania zadania konkursowego, zgodnie z § 2 ust. 3, mierzony jest z dokładnością do tysięcznych części sekundy (milisekundy) i rozpoczyna swój bieg w momencie wpisania pierwszego znaku albo dokonania zaznaczenia w dowolnym polu w formularzu rejestracyjnym. Czas rejestracji mierzony jest do momentu naciśnięcia przycisku "KLIKNIJ TUTAJ" po prawidłowym wypełnieniu ostatniego niewypełnionego lub niezaznaczonego pola na Stronie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji technicznej sposobu wpisywania danych przez Uczestnika w odpowiednie pola lub zaznaczania odpowiednich pól na Stronie oraz weryfikacji Danych Konkursowych pod kątem ich prawdziwości, rzetelności i prawidłowości.
5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik podejmuje niezgodne z Regulaminem działania zmierzające do wpłynięcia na wynik Konkursu lub zaburzenia pracy Strony, będą działania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Organizator prześle Uczestnikowi ostrzeżenie. Organizator zastrzega możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Konkursie oraz poinformuje Uczestnika o utracie uprawnienia do Nagrody, w przypadku kontynuowania przez Uczestnika powyższych działań wbrew przesłanemu ostrzeżeniu.
6. Organizator prowadzi ranking prezentujący na bieżąco najlepsze osięgnięte wyniki w Konkursie w trakcie jego trwania.
7. Niezwłocznie po prawidłowym wykonaniu zadania konkursowego Organizator umożliwia Uczestnikowi na Stronie nieodpłatny dostęp online do informacji o uzyskanym przez niego wyniku oraz o rankingu w postaci trzech lepszych i trzech gorszych osięgniętych przez Uczestników wyników w stosunku do wyniku osięgniętego przez niego. Wejście na Stroną zawierającą powyższe informacje oraz link do listy zwycięzców poprzednich Konkursów następuje poprzez kliknięcie odnośnika (linku) zawartego w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Usługodawcę Usługobiorcy na podany przez niego adres e-mail.
8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, ze względu na wykonanie przez Organizatora w pełni usług polegających na uwzględnieniu przez Organizatora wyniku wykonanego przez Uczestnika zadania zręcznościowego, o którym mowa w w § 2 ust. 3, dostępnego na Stronie, jako czasu wykonania zadania konkursowego oraz na uplasowaniu tego wyniku w rankingu Uczestników Konkursu ubiegających się o Nagrodę za wyraźną zgodą Uczestnika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
9. Umowa między Organizatorem a Uczestnikiem trwa do zakończenia Konkursu, tj. do godziny {data_edycja_koniec_g} dnia {data_edycja_koniec_d} r. czasu GMT + 1:00.


§4
Zasady wydania Nagrody


1. Zwycięzca nie może przenieść uprawnienia do otrzymania Nagrody na osobę trzecią.
2. Organizator odmówi przyznania lub wydania Nagrody Uczestnikowi w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu w zakresie warunków udziału w Konkursie oraz zasad jego przebiegu, a w szczególności, gdy stwierdzone zostanie:
a) techniczne wprowadzanie (kopiowanie) danych w pola na Stronie,
b) korzystanie z programów lub urządzeń mogących ułatwić Uczestnikowi wykonanie zadania konkursowego, w tym przełamanie lub obejście zabezpieczeń systemu informatycznego Organizatora (oprogramowania Konkursu) i uzyskanie nieuprawnionego dostępu do tego systemu,
c) manipulowanie procesem wykonania działań konkursowych poprzez modyfikacje kodu źródłowego Strony, skryptów Strony i innych części oprogramowania Konkursu oraz nieuprawnione niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych lub informacji, w tym Danych Konkursowych, albo zakłócanie lub uniemożliwianie automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania tych danych lub informacji,
d) nieuczciwe będą sprzeczne z Regulaminem wpływanie lub usiłowanie wpływania na przebieg lub wynik Konkursu,
e) podanie przez Uczestnika nieprawdziwych Danych Konkursowych lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń.
3. Nagrody w konkursie mają charakter pieniężny lub rzeczowo-pieniężny. Wartość Nagrody zostanie powiększona o Wartość należnego podatku dochodowego. Należny podatek dochodowy od Nagrody uiszcza Organizator jako płatnik. Kwota podatku dochodowego zostanie pobrana w formie potrącenia przez Organizatora jako płatnika podatku, przed wydaniem Nagrody Zwycięzcy.
4. O wygranej Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej zgodnie z informacjami przez niego podanymi w polach: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail na Stronie, w terminie 24 godzin od upływu daty zakończenia Konkursu. Uczestnik ubiegający się o Nagrodę ma obowiązek zapewnić możliwość odebrania przez niego informacji o wygranej w czasie 24 godzin od zakończenia Konkursu. Informację uważa się za przekazaną z chwilą nawiązania rozmowy z Uczestnikiem na numer podany przez niego w formularzu rejestracyjnym, z chwilą pozostawienia informacji w poczcie głosowej numeru telefonicznego podanego przez Uczestnika lub z chwilą przesłania informacji na ten numer w formie wiadomości SMS. Za przekazanie informacji o wygranej drogą elektroniczną uważa się wysłanie korespondencji na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika.
5. Zwycięzca jest zobowiązany do potwierdzenia danych umożliwiających doręczenie mu Nagrody: imię i nazwisko, datą urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, numer rachunku bankowego (w przypadku wyboru nagrody pieniężnej), niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od poinformowania go o wygranej. Potwierdzenie należy wysłać na adres poczty elektronicznej: potwierdzenie@najszybszy-wygrywa.pl.
6. W braku potwierdzenia danych we wskazanym powyżej terminie Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody, zaś Organizatorowi przysługuje prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, który uzyskać następny w kolejności najkrótszy czas wykonania zadania konkursowego. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
7. Nagrody będą przekazywane za pośrednictwem przesyłki pocztowej albo kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika wyłącznie na terytorium Polski lub za pośrednictwem przelewu bankowego na terytorium Polski na numer konta bankowego wskazany przez Uczestnika w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5.
8. Koszty przekazania Nagrody pokrywa Organizator. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia danych przez Uczestnika.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród na inne tego samego rodzaju, o wartości i parametrach nie gorszych niż podane na Stronie, za zgodą Uczestnika, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wydanie Nagród, w szczególności wycofanie Nagrody z obrotu przez producenta. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianą Nagrody, Organizator odpowiada za wydanie Nagrody na zasadach ogólnych.


§5
Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu lub nieprawidłowego funkcjonowania Strony należy kierować na następujący adres poczty elektronicznej: reklamacja@najszybszy-wygrywa.pl.
2. Reklamacje powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia stanowiącego przyczynę wniesienia reklamacji.
3. Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dokładny opis przyczyny reklamacji, w tym datą zaistnienia problemu.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich złożenia, zaś odpowiedź wysłana zostanie na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika.


§6
Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane są w zarejestrowanym pod numerem 081532 w dniu 15.06.2009 r. przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych zbiorze danych osobowych o nazwie "Baza danych b2c ClickQuickNow".
3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Usunięciu ze zbioru podlegają wszystkie dane Uczestnika po otrzymaniu prośby Uczestnika przesłanej na następujący adres poczty elektronicznej: odwolaniezgody@najszybszy-wygrywa.pl.
4. Zakres danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Organizatora zawiera w szczególności: jego imię i nazwisko, płeć, datą urodzenia, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, preferencje konsumenckie, znak zodiaku, wiek, domeną serwisu, domeną adresu poczty elektronicznej, operatora telekomunikacyjnego, województwo, powiat, gminę, miejscowość, adres URL wejścia na stroną oraz adres IP komputera, z którego Uczestnik brać udział w Konkursie.
5. Dane osobowe podawane przez Uczestnika w toku Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikiem, wydania Nagrody oraz prowadzenia rankingu Uczestników, a także w celu otrzymywania informacji handlowych lub marketingowych od Organizatora, w tym na zlecenie Podmiotów trzecich, oraz od Kontrahentów, również po zakończeniu Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Dane osobowe i informacje dotyczące Uczestnika Konkursu zebrane automatycznie przez oprogramowanie strony internetowej Konkursu będą wykorzystywane do celów reklamy, badania rynku oraz zachować i preferencji Uczestnika.
7. Dane osobowe mogą być udostępnione Kontrahentom również na obszarze EOG.
8. Uczestnik wyraża zgodą na publikację jego zdjęcia, imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w rankingu Uczestników (w tym w tabeli Zwycięzców) w przypadku wygrania Nagrody, oraz na publikację jego pisemnego podziękowania w związku z wygraną, w tym również w reklamie Konkursu.
9. Uczestnik oświadcza, iż jest świadom, że wszelkie uprawnienia związane z wyrażonymi zgodami i poleceniami udostępnienia danych osobowych powinien realizować oddzielnie wobec każdego administratora danych (tj. odrębnie wobec Organizatora oraz każdego z Kontrahentów).


§7
Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie o godzinie {data_edycja_start_g} dnia {data_edycja_start_d} r. czasu GMT + 1:00 i od tego momentu dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na Stronie najszybszy-wygrywa.pl.
2. Spory mogą być rozpatrywane w ramach procedur pozasądowych, w szczególności w drodze negocjacji między stronami. Skorzystanie z tych procedur jest dobrowolne.

|

Regulamin konkursu
„najszybszy-wygrywa”


Słownik użytych w Regulaminie pojęć:

Dane Konkursowe – dane podane przez Uczestnika w edytowalnych polach w formularzu rejestracyjnym na Stronie oraz czas podania tych danych.
Konkurs – zabawa zręcznościowa udostępniona na Stronie, polegająca na rywalizacji Uczestników o Nagrodę, poprzez próbę osięgniącia najkrótszego czasu wykonania zadania konkursowego, w celu uplasowania Uczestnika przez Organizatora w rankingu służącym wyłonieniu Zwycięzcy.
Nagroda – podana na Stronie rzecz lub Wartość pieniężna, o którą ubiegają się Uczestnicy.
Organizator – ClickQuickNow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000375843; numer statystyczny REGON: 142761447; numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213591080; adres poczty elektronicznej: kontakt@cqn.pl.
Regulamin – niniejsza informacja określająca sposób przystąpienia do Konkursu oraz zasady jego przeprowadzenia, w tym prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
Strona – strony internetowe znajdujące się w domenie najszybszy-wygrywa.pl związane z Konkursem oraz ich oprogramowanie.
Uczestnik - Każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przystąpi do Konkursu i spełni warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
Zwycięzca – Uczestnik, który osiągnie najkrótszy wynik wykonania zadania konkursowego oraz spełni pozostałe wymagania określone w Regulaminie, co uprawnia go do otrzymania Nagrody.
Kontrahent - podmiot, na rzecz którego Organizator odbiera zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników i któremu udostępnia dane osobowe Uczestników w celu przesyłania im informacji handlowych lub marketingowych przez Kontrahenta, jako odrębnego od Organizatora administratora danych Uczestnika.
Podmiot trzeci - podmiot, na zlecenie którego Organizator zamieszcza informacje marketingowe na Stronie lub przedstawia informacje marketingowe lub handlowe drogą telefoniczną (w tym SMS-ow?), pocztową lub elektroniczną.


§1
Postanowienia ogólne


1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od godziny {data_edycja_start_g} dnia {data_edycja_start_d} r. czasu GMT + 1:00 i nie później niż do godziny {data_edycja_koniec_g} dnia {data_edycja_koniec_d} r. czasu GMT + 1:00.
2. Konkurs polega na rywalizacji Uczestników o Nagrodę poprzez próbę osięgniącia najkrótszego czasu wykonania zadania konkursowego, o którym mowa w § 2 ust. 3, w celu uplasowania Uczestnika przez Organizatora w rankingu służącym wyłonieniu Zwycięzcy.
3. W celu przystąpienia do Konkursu należy wziąć udział w zabawie zręcznościowej udostępnionej na Stronie, w sposób opisany w w § 2 ust. 3, a także złożyć oświadczenia wymienione w § 2 ust. 3 pkt 3, znajdujące się pod formularzem rejestracyjnym na Stronie oraz nie odwołać tych oświadczeń do końca trwania Konkursu.
4. Uczestnik może wygrać Nagrodę, jeśli spełni wszystkie warunki przystąpienia do Konkursu i osiągnie najkrótszy czas wykonania zadania konkursowego, z zastrzeżeniem w § 3 ust. 1. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi w ciągu 24 godzin od upływu daty zakończenia Konkursu.
5. Zakazane jest wprowadzanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
6. Uczestnik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów teleinformatycznych Organizatora, w tym urządzeń informatycznych i sieci, oraz wykorzystywanego przez niego oprogramowania.
7. Wszelkie prawa do utworów stanowiących części Strony w całości lub fragmentach, w szczególności do oprogramowania, w tym tekstów, grafik oraz kodów i skryptów, należą do Organizatora i podlegają ochronie prawnej. Każda forma wykorzystania tych praw wymaga wyraźnego, pisemnego zezwolenia Organizatora.


§2
Warunki przystąpienia do Konkursu


1. Uczestnik może nieodpłatnie wziąć udział w Konkursie w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zastrzeżeniem §1 ust. 1 i 3, o ile posiada połączenie z siecią Internet oraz dysponuje urządzeniem z zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla Firefox 20.0.1 lub Internet Explorer 9.0 lub Opera 9.0 lub Google Chrome 20.0.1 lub wersjami nowszymi, których konfiguracja umożliwia instalowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz obsługę aplikacji JavaScript.
2. Wykonanie zadania konkursowego odbywa się na Stronie. Potencjalny Uczestnik może uzyskać dostęp do Strony alternatywnie poprzez dokonanie następujących czynności:
a) wpisanie w odpowiednie pole przeglądarki internetowej adresu najszybszy-wygrywa.pl,
b) naciśnięcie banera reklamowego Strony zamieszczonego na stronach internetowych odrębnych od Strony,
c) naciśnięcie odnośnika znajdującego się w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Organizatora,
d) naciśnięcie odnośnika znajdującego się w wiadomości elektronicznej przesłanej po rozmowie telefonicznej z konsultantem Organizatora, w ramach której potencjalny Uczestnik dokonuje wyboru preferowanej Nagrody oraz podaje swój adres poczty elektronicznej.
3. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego wymaga:
a) dokonania wyboru preferowanej Nagrody;
b) poprawnego wypełnienia wszystkich edytowalnych pól formularza rejestracyjnego zawartego na Stronie, poprzez podanie zgodnie z prawdą i w prawidłowym formacie własnego: imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (adres e-mail), numeru telefonu komórkowego albo stacjonarnego, adresu zamieszkania (ulicy z numerem domu i mieszkania, kodu pocztowego i miasta);
c) wyrażenia zgody na:
i) związanie treścią Regulaminu;
ii) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora;
iii) udostępnienie danych osobowych Kontrahentom Organizatora w ich celach marketingowych;
iv) otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych telefonicznie i drogą elektroniczną, wysyłanych przez Kontrahentów i Organizatora, w tym na zlecenie Podmiotów trzecich;
v) wykonanie usługi Organizatora w pełni przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez naciśnięcie przycisków "TAK" przy odpowiednich oświadczeniach znajdujących się na Stronie;
d) naciśnięcia przycisku "KLIKNIJ TUTAJ", znajdującego się pod formularzem rejestracyjnym.
4. Po wykonaniu zadania konkursowego Uczestnik otrzymuje na podany przez niego adres e-mail wiadomość elektroniczną od Organizatora, zawierającą potwierdzenie wzięcia udziału w Konkursie oraz odnośnik (link) do Strony, którego kliknięcie umożliwia dostęp do umieszczonej na Stronie informacji o uzyskanym przez Uczestnika wyniku oraz o rankingu wyników.
5. Do wykonania zadania konkursowego nie można używać jakichkolwiek urządzeń lub programów niebędących częścią oprogramowania Konkursu ani modyfikować oprogramowania Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów teleinformatycznych Organizatora, w tym urządzeń informatycznych i sieci, oraz wykorzystywanego przez niego oprogramowania.
6. O Nagrodę nie może ubiegać się Uczestnik, który uprzednio wygrać konkurs organizowany w domenie najszybszy-wygrywa.pl.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału aktualni oraz byli pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
8. Lista Kontrahentów, którzy na podstawie otrzymanej od Uczestnika zgody mogą, jako odrębni administratorzy, przetwarzać dane osobowe Uczestnika, jest udostępniana na Stronie Uczestnikowi przed ukończeniem wykonywania zadania konkursowego, a także na każde żądanie Uczestnika przesłane na adres kontrahenci@cqn.pl.


§3
Zasady przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzcy


1. Konkurs może wygrać tylko jeden Uczestnik, który wykona zadanie konkursowe w najkrótszym czasie oraz spełni pozostałe wymogi określone w Regulaminie (Zwycięzca). W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska identyczny czas rejestracji w Konkursie, Zwycięzcą zostanie ten spośród z nich, który:
a) wykonać zadanie konkursowe najmniejszą liczbą razy (najmniejsza liczba prób); jeśli sposób opisany w lit. a) nie wyłoni Zwycięzcy, Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który
b) uzyskać najkrótszy łączny czas wszystkich prób wykonania zadania konkursowego; jeśli sposób opisany w lit. a i b nie wyłoni Zwycięzcy, Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, którego
c) dane zostały zarejestrowane jako pierwsze w Konkursie.
2. Każdy z Uczestników może ponowić wykonanie zadania konkursowego dowolną liczbą razy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 i ust. 3. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z ubiegania się o Nagrodę poprzez zaniechanie podejmowania prób uzyskania najlepszego wyniku wykonania zadania konkursowego.
3. Czas wykonywania zadania konkursowego, zgodnie z § 2 ust. 3, mierzony jest z dokładnością do tysięcznych części sekundy (milisekundy) i rozpoczyna swój bieg w momencie wpisania pierwszego znaku albo dokonania zaznaczenia w dowolnym polu w formularzu rejestracyjnym. Czas rejestracji mierzony jest do momentu naciśnięcia przycisku "KLIKNIJ TUTAJ" po prawidłowym wypełnieniu ostatniego niewypełnionego lub niezaznaczonego pola na Stronie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji technicznej sposobu wpisywania danych przez Uczestnika w odpowiednie pola lub zaznaczania odpowiednich pól na Stronie oraz weryfikacji Danych Konkursowych pod kątem ich prawdziwości, rzetelności i prawidłowości.
5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik podejmuje niezgodne z Regulaminem działania zmierzające do wpłynięcia na wynik Konkursu lub zaburzenia pracy Strony, będą działania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Organizator prześle Uczestnikowi ostrzeżenie. Organizator zastrzega możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Konkursie oraz poinformuje Uczestnika o utracie uprawnienia do Nagrody, w przypadku kontynuowania przez Uczestnika powyższych działań wbrew przesłanemu ostrzeżeniu.
6. Organizator prowadzi ranking prezentujący na bieżąco najlepsze osięgnięte wyniki w Konkursie w trakcie jego trwania.
7. Niezwłocznie po prawidłowym wykonaniu zadania konkursowego Organizator umożliwia Uczestnikowi na Stronie nieodpłatny dostęp online do informacji o uzyskanym przez niego wyniku oraz o rankingu w postaci trzech lepszych i trzech gorszych osięgniętych przez Uczestników wyników w stosunku do wyniku osięgniętego przez niego. Wejście na Stroną zawierającą powyższe informacje oraz link do listy zwycięzców poprzednich Konkursów następuje poprzez kliknięcie odnośnika (linku) zawartego w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Usługodawcę Usługobiorcy na podany przez niego adres e-mail.
8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, ze względu na wykonanie przez Organizatora w pełni usług polegających na uwzględnieniu przez Organizatora wyniku wykonanego przez Uczestnika zadania zręcznościowego, o którym mowa w w § 2 ust. 3, dostępnego na Stronie, jako czasu wykonania zadania konkursowego oraz na uplasowaniu tego wyniku w rankingu Uczestników Konkursu ubiegających się o Nagrodę za wyraźną zgodą Uczestnika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
9. Umowa między Organizatorem a Uczestnikiem trwa do zakończenia Konkursu, tj. do godziny {data_edycja_koniec_g} dnia {data_edycja_koniec_d} r. czasu GMT + 1:00.


§4
Zasady wydania Nagrody


1. Zwycięzca nie może przenieść uprawnienia do otrzymania Nagrody na osobę trzecią.
2. Organizator odmówi przyznania lub wydania Nagrody Uczestnikowi w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu w zakresie warunków udziału w Konkursie oraz zasad jego przebiegu, a w szczególności, gdy stwierdzone zostanie:
a) techniczne wprowadzanie (kopiowanie) danych w pola na Stronie,
b) korzystanie z programów lub urządzeń mogących ułatwić Uczestnikowi wykonanie zadania konkursowego, w tym przełamanie lub obejście zabezpieczeń systemu informatycznego Organizatora (oprogramowania Konkursu) i uzyskanie nieuprawnionego dostępu do tego systemu,
c) manipulowanie procesem wykonania działań konkursowych poprzez modyfikacje kodu źródłowego Strony, skryptów Strony i innych części oprogramowania Konkursu oraz nieuprawnione niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych lub informacji, w tym Danych Konkursowych, albo zakłócanie lub uniemożliwianie automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania tych danych lub informacji,
d) nieuczciwe będą sprzeczne z Regulaminem wpływanie lub usiłowanie wpływania na przebieg lub wynik Konkursu,
e) podanie przez Uczestnika nieprawdziwych Danych Konkursowych lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń.
3. Nagrody w konkursie mają charakter pieniężny lub rzeczowo-pieniężny. Wartość Nagrody zostanie powiększona o Wartość należnego podatku dochodowego. Należny podatek dochodowy od Nagrody uiszcza Organizator jako płatnik. Kwota podatku dochodowego zostanie pobrana w formie potrącenia przez Organizatora jako płatnika podatku, przed wydaniem Nagrody Zwycięzcy.
4. O wygranej Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej zgodnie z informacjami przez niego podanymi w polach: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail na Stronie, w terminie 24 godzin od upływu daty zakończenia Konkursu. Uczestnik ubiegający się o Nagrodę ma obowiązek zapewnić możliwość odebrania przez niego informacji o wygranej w czasie 24 godzin od zakończenia Konkursu. Informację uważa się za przekazaną z chwilą nawiązania rozmowy z Uczestnikiem na numer podany przez niego w formularzu rejestracyjnym, z chwilą pozostawienia informacji w poczcie głosowej numeru telefonicznego podanego przez Uczestnika lub z chwilą przesłania informacji na ten numer w formie wiadomości SMS. Za przekazanie informacji o wygranej drogą elektroniczną uważa się wysłanie korespondencji na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika.
5. Zwycięzca jest zobowiązany do potwierdzenia danych umożliwiających doręczenie mu Nagrody: imię i nazwisko, datą urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, numer rachunku bankowego (w przypadku wyboru nagrody pieniężnej), niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od poinformowania go o wygranej. Potwierdzenie należy wysłać na adres poczty elektronicznej: potwierdzenie@najszybszy-wygrywa.pl.
6. W braku potwierdzenia danych we wskazanym powyżej terminie Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody, zaś Organizatorowi przysługuje prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, który uzyskać następny w kolejności najkrótszy czas wykonania zadania konkursowego. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
7. Nagrody będą przekazywane za pośrednictwem przesyłki pocztowej albo kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika wyłącznie na terytorium Polski lub za pośrednictwem przelewu bankowego na terytorium Polski na numer konta bankowego wskazany przez Uczestnika w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5.
8. Koszty przekazania Nagrody pokrywa Organizator. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia danych przez Uczestnika.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród na inne tego samego rodzaju, o wartości i parametrach nie gorszych niż podane na Stronie, za zgodą Uczestnika, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wydanie Nagród, w szczególności wycofanie Nagrody z obrotu przez producenta. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianą Nagrody, Organizator odpowiada za wydanie Nagrody na zasadach ogólnych.


§5
Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu lub nieprawidłowego funkcjonowania Strony należy kierować na następujący adres poczty elektronicznej: reklamacja@najszybszy-wygrywa.pl.
2. Reklamacje powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia stanowiącego przyczynę wniesienia reklamacji.
3. Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dokładny opis przyczyny reklamacji, w tym datą zaistnienia problemu.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich złożenia, zaś odpowiedź wysłana zostanie na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika.


§6
Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane są w zarejestrowanym pod numerem 081532 w dniu 15.06.2009 r. przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych zbiorze danych osobowych o nazwie "Baza danych b2c ClickQuickNow".
3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Usunięciu ze zbioru podlegają wszystkie dane Uczestnika po otrzymaniu prośby Uczestnika przesłanej na następujący adres poczty elektronicznej: odwolaniezgody@najszybszy-wygrywa.pl.
4. Zakres danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Organizatora zawiera w szczególności: jego imię i nazwisko, płeć, datą urodzenia, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, preferencje konsumenckie, znak zodiaku, wiek, domeną serwisu, domeną adresu poczty elektronicznej, operatora telekomunikacyjnego, województwo, powiat, gminę, miejscowość, adres URL wejścia na stroną oraz adres IP komputera, z którego Uczestnik brać udział w Konkursie.
5. Dane osobowe podawane przez Uczestnika w toku Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikiem, wydania Nagrody oraz prowadzenia rankingu Uczestników, a także w celu otrzymywania informacji handlowych lub marketingowych od Organizatora, w tym na zlecenie Podmiotów trzecich, oraz od Kontrahentów, również po zakończeniu Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Dane osobowe i informacje dotyczące Uczestnika Konkursu zebrane automatycznie przez oprogramowanie strony internetowej Konkursu będą wykorzystywane do celów reklamy, badania rynku oraz zachować i preferencji Uczestnika.
7. Dane osobowe mogą być udostępnione Kontrahentom również na obszarze EOG.
8. Uczestnik wyraża zgodą na publikację jego zdjęcia, imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w rankingu Uczestników (w tym w tabeli Zwycięzców) w przypadku wygrania Nagrody, oraz na publikację jego pisemnego podziękowania w związku z wygraną, w tym również w reklamie Konkursu.
9. Uczestnik oświadcza, iż jest świadom, że wszelkie uprawnienia związane z wyrażonymi zgodami i poleceniami udostępnienia danych osobowych powinien realizować oddzielnie wobec każdego administratora danych (tj. odrębnie wobec Organizatora oraz każdego z Kontrahentów).


§7
Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie o godzinie {data_edycja_start_g} dnia {data_edycja_start_d} r. czasu GMT + 1:00 i od tego momentu dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na Stronie najszybszy-wygrywa.pl.
2. Spory mogą być rozpatrywane w ramach procedur pozasądowych, w szczególności w drodze negocjacji między stronami. Skorzystanie z tych procedur jest dobrowolne.